HET COLLECTIEF

Het Ambachts Collectief is een lange termijn werkgemeenschap van sociaal maatschappelijk ambachtsondernemers. Hierbinnen staan mens, natuur en bewustwording centraal. Wij staan voor gelijkwaardigheid, inclusiviteit en hanteren een positieve communicatiestructuur en zijn open source.In het door de gemeente gerealiseerde Ambachtslab gelegen aan de Dr. Jan van Breemenstraat 1A in Amsterdam-West is de afgelopen 7 jaar een hecht collectief van enthousiast ondernemende ambachtslieden met een gedeelde visie ontstaan. Ons gezamenlijk doel is om door middel van onze ambachten te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke behoeftes van de gemeente Amsterdam West. Om dit te kunnen voortzetten willen wij deze unieke formule doorontwikkelen op deze plek.

Binnen de creatieve economische sector wordt lokaal ondernemen steeds belangrijker. Wij zien het belang voor de stad om onze beroepen binnen deze sector in stadsdeel West, Mercatorpark, te beoefenen. Wij nemen initiatieven om plannen in acties om te zetten voor de buurt en voor de stad. Amsterdam West heeft de erkende behoefte dat jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt geïnspireerd en gemotiveerd raken door het beoefenen van een ambacht. Het imago van elk ambacht en een positief rolmodel is hiervoor belangrijk, zodat er in de toekomst meer jongeren zich aangetrokken voelen tot het leren en beoefenen van een vak.

VISIE

AMBACHTLAB ALS CREATIEVE HOTSPOT

De creatieve sector speelt een belangrijke rol in de Amsterdamse
economie en omvat tal van bedrijfstakken en beroepsgroepen,
waaronder veel ambachten, die een toegevoegde waarde creëren door “directe beschikbaarheid, gepersonaliseerde producten, originele ontwerpen, authenticiteit, toegankelijkheid, belevingswaarde, vindbaarheid en acceptatie van sleutelfiguren.” (Structuurvisie Amsterdam 2040, 2011, p. 101). De sector zal in de komende jaren blijven groeien en dat betekent dat er ook ruimte moet worden geschept voor die groei, zoals uiteengezet in het rapport Ruimte voor de economie van morgen (2017).RUIMTE VOOR CREATIEVE BEDRIJVIGHEID

Wij zijn het levende voorbeeld van hoe verschillende vormen van ambachtelijke bedrijvigheid met succes kunnen worden samengebracht op een locatie. Als creative professionals met succesvolle ondernemingen dragen we bij aan de groei van de creatieve economie in Amsterdam, vervullen we buurt- en
stadsverzorgende functies en brengen we levendigheid in de buurt. De onderlinge interactie en uitwisseling van ideeën tussen de betrokken ondernemers leidt bovendien ook tot nieuwe sociale initiatieven. Het bieden van werkruimtes voor creatief ondernemers zal daarom een kernfunctie blijven van het Ambachts Collectief. Tegelijkertijd geloven wij dat we op twee manieren nog een stap verder kunnen en moeten in het ondersteunen en faciliteren van de creatieve sector: third spaces en een centrum voor vakkundige expertise.

THIRD SPACES

Voor de creatieve sector is interactie en uitwisseling van ideeën
essentieel, omdat hiermee kruisbestuivingen kunnen ontstaan die leiden tot innovatie en een verdere groei van creatieve bedrijvigheid. Veel ondernemers in de creatieve sector zijn zzp’er die vaak op het huisadres staan geregistreerd, maar gebruik maken van andere locaties voor die interactie en uitwisselingen. Amsterdam-West heeft de hoogste dichtheid aan creatieve zzp’ers in de stad en er is een groeiende vraag naar plekken voor sociale en zakelijke ontmoetingen, de zogeheten third spaces. In het Ambachts Collectief bieden wij deze third spaces al aan in de vorm van flex werkplekken, tijdelijke studioruimtes en collectieve evenementen in gemeenschappelijke ruimtes.CENTRUM VOOR VAKKUNDIGE EXPERTISE

Het Ambachtslab is behalve een plek voor creatieve bedrijvigheid ook een plek waar vakkundige kennis wordt verzameld en gedeeld tussen creatieve professionals in binnen- en buitenland. Dit centrum vervult ook een maatschappelijke rol en zet zich in voor het delen van deze kennis met de samenleving, bijvoorbeeld met symposia, exposities, presentaties en workshops.

ORGANISATIE

Voor het doorontwikkelen van het Ambachtslab is een stichting
opgericht bestaande uit de betrokken ambachtelijk ondernemers. Deze ondernemers hebben uiteenlopende achtergronden en kwaliteiten die relevant zijn voor verschillende aspecten van het initiatief. Zo is een deel naast ondernemer ook docent en heeft onderwijservaring die van pas komt bij de educatieve componenten van het initiatief. Andere betrokken ondernemers hebben ervaring in projectmanagement en hun ervaring zal van nut zijn bij het managen van een initiatief als deze. De stichting treed op als centraal aanspreekpunt voor partners, doelgroepen en derde partijen. Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Naast het stichtingsbestuur is er een dagelijks bestuur, waarvan de leden werkzaam zijn binnen het Ambachtslab.
Het dagelijkse bestuur gaat over het dagelijkse management en heeft een uitvoerende functie. Het bestuur, doel en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de statuten van de stichting.
Naast het dagelijks bestuur is er een commissie opgericht die zich
bezighoud met huismeesterschap, conceptbewaking en het werven van nieuwe kunstenaars en ambachtsondernemers.